Le Mat B&B Åkersbergas integritetspolicy för kunder och leverantörer

  1. Bakgrund

Le Mat B&B Åkersberga som drivs av Berga Beds Ekonomisk förening behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Integritetspolicyn gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom Le Mat B&B Åkersberga och finns till för att förklara vilken sorts data Le Mat B&B Åkersberga behandlar, varför och hur. Personuppgifter behandlas i Le Mat B&B Åkersbergas administrations- och bokningssystem. Personuppgifter behandlas också i Le Mat B&B Åkersbergas applikationer, plattformar i sociala medier och på hemsidan bergabeds.se (”Digitala kanaler”). Integritetspolicyn är tillämpbar på kunder och leverantörer.

  1. Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Bokningar, beteenden och beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning.

2.1. Särskilda kategorier av personuppgifter

Le Mat B&B Åkersberga behandlar i undantagsfall särskilda kategorier av personuppgifter som anses vara särskilt skyddsvärda. Dit kan hänföras uppgifter om exempelvis hälsa eller föreningstillhörighet. Att hantera en bokning där någon är allergisk kräver behandling av uppgifter om någons hälsa. Sådan behandling sker endast efter samtycke. Även föreningstillhörighet kan behandlas om föreningen bokar logi eller konferens.

  1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. I de flesta fall är Le Mat B&B Åkersberga personuppgiftsansvarig.  Det är också möjligt att franchisegivaren, Le Mat Sverige, kan ställa krav på vilka personuppgifter som behandlas och varför.

 

 

 

 

 

  1. Le Mat B&B Åkersbergas personuppgiftsbehandling

Le Mat B&B Åkersberga har alltid en laglig grund för behandling av personuppgifter. Oftast är det nödvändigt för att fullgöra avtal, men det kan även ske efter samtycke, om det krävs för att tillvarata rättsliga anspråk eller på grund av lagkrav. Le Mat B&B Åkersberga kan också behandla personuppgifter om det finns ett berättigat intresse. Det berättigade intresset väger då tyngre än den registrerades intresse av att Le Mat B&B Åkersberga inte behandlar dennes personuppgifter. Marknadsföring till kunder vi tidigare varit i kontakt med sker exempelvis efter en intresseavvägning. Som registrerad är det däremot alltid möjligt att på ett enkelt sätt motsätta sig sådan personuppgiftsbehandling.

Nedan följer en överblick av Le Mat B&B Åkersbergas personuppgiftsbehandling. Le Mat B&B Åkersberga strävar efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt. Alla kategorier av personuppgifter behandlas därför inte vid varje tillfälle. Exempelvis behandlas adresser och e-postadresser inte alltid vid bokningar men det förekommer.

4.1. Kommunikation och administrering

Le Mat B&B Åkersberga behandlar personuppgifter för administrering och kommunikation med kunder och leverantörer. Syftet är att hantera bokningar och administrera verksamheten.

Personuppgifter

Namn, företagsnamn, organisations-/personnummer/pass- id-handling, nationalitet, e-postadress, adress, telefonnummer, bokningar, särskilda önskemål eller behov av anpassningar.

 

4.2. Marknadsföring

Le Mat B&B Åkersberga använder personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster i digitala kanaler och genom utskick med erbjudanden och information.

Personuppgifter

Namn, företagsnamn, organisations-/personnummer, kontaktperson, nationalitet, e-postadress, adress, telefonnummer, bokningar, bransch och

i vissa fall bilder.

 

4.3. Betalningar

För att hantera betalningar behandlar Le Mat B&B Åkersberga personuppgifter.

Personuppgifter

Namn, företagsnamn, organisations-/personnummer/pass- id-handling, e-postadress, adress, kortnummer/kontonummer, fakturanummer, bokningsnummer, telefonnummer, belopp, försäljningsställe, tid för transaktionen och detaljer om beställningen.

 

4.4. Kundundersökningar

För att förbättra sina tjänster skickar Le Mat B&B Åkersberga ut förfrågningar om deltagande i kundundersökningar.

Personuppgifter

Namn, företagsnamn, organisations-/personnummer, kontaktperson, nationalitet, e-postadress, adress, telefonnummer, bokningar, bransch och

svarsresultat.

 

4.5. Hantera anspråk

För att hantera eventuella rättsliga anspråk såsom klagomål, reklamationer eller rättsprocesser, kan Le Mat B&B Åkersberga behöva behandla personuppgifter.

Personuppgifter

Namn, företagsnamn, organisations-/personnummer/pass- id-handling, nationalitet, e-postadress, adress, telefonnummer,

kortnummer/kontonummer, fakturanummer, bokningsnummer, belopp, försäljningsställe, tid för transaktionen, detaljer om beställningen, händelseförlopp och platsinformation.

 

4.6. Cookies m.m.

För att förbättra användarupplevelsen i de Digitala kanalerna kan Le Mat B&B Åkersberga komma att samla in teknisk data.

Personuppgifter

IP-adresser, cookies, webbläsarinformation, enhets-ID:n.

 

  1. Mottagare som Le Mat B&B Åkersberga kan dela information med

 

5.1. Koncernbolag

Le Mat B&B Åkersberga delar information med bokningskanaler och i förekommande fall konsulter. I undantagsfall kan samarbete ske mellan Le Mat-hotellen i Sverige och tillsammans med Le Mat Sverige.

5.2. Betalningsmottagare och leverantörer för betaltjänster

Vid betalningar kan personuppgifter delas med betaltjänstleverantören, betalningsmottagaren samt båda parters banker.

5.3. Övriga mottagare

Le Mat B&B Åkersberga kan i vissa fall också dela med sig av uppgifter till andra mottagare, främst myndigheter på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Personuppgifter kan också komma att delas med potentiella köpare och säljare till hela eller delar av verksamheten.

 

 

  1. Tekniska och organisatoriska åtgärder

Le Mat B&B Åkersberga är mån om kunders integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Bland annat finns rutiner och behörighetsbegränsningar som hindrar obehörig åtkomst.

  1. Hur länge sparas personuppgifter?

Le Mat B&B Åkersberga behandlar personuppgifter så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns en laglig grund. Om det inte längre finns en anledning att behandla personuppgifter raderas dem.

  1. Rättigheter

Le Mat B&B Åkersberga vill påminna om rättigheterna GDPR ger personer som får sina personuppgifter behandlade.

8.1. Tillgång till personuppgifter

Som registrerad har du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

8.2. Rättelse

Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

8.3. Återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

8.4. Motsätta sig behandling för direktmarknadsföring

Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att avregistrera sig från utskick genom att kontakta oss.

8.5. Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Den registrerade har också rätt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten för att klaga. Tillsynsmyndigheten ska då utreda det som skett.

8.6. Motsätta sig behandling som stöder sig på Le Mat B&B Åkersbergas berättigade intresse

Som registrerad har du rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar mot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen och det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

8.7. Radering

Registrerade har rätt att begära och under vissa omständigheter få sina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att spara uppgifterna.

8.8. Begränsning av behandling

Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.

8.9. Dataportabilitet

Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.

 

För att tillvarata dina rättigheter eller för frågor, hör av dig till

Le Mat B&B Åkersberga.

 

Personuppgiftsansvarig: Le Mat B&B Åkersberga/Berga Beds Ekonomisk förening 769626-6589
Postadress: Företagsallén 10, 184 40 Åkersberga
E-post: info@bergabeds.se

Telefon: 073-6990595